CUM VOI REALIZA?

CONCEPT - EDUCAȚIE 4.0 SAU MEDICINĂ 4.0?

Implicarea tehnologiei în educaţie va face ca învăţarea pentru studenţi să fie mai plină de satisfacţii, predarea pentru corpul didactic să fie plină de satisfacţii și dorim să fie un câștig pentru toţi cei implicaţi. Studiile arată ca atenţia acordată sistemelor VR (Virtual Reality) au crescut cu 70% în ultimii doi ani. Implementarea sistemelor de predare pe bază de VR vor crește inclusiv gradul de retenţie al informaţiilor, acestea fiind proiectate și memorate la nivel vizual grafic.

Acum, când trăim într-o lume hiperconectată, Educaţia 4.0 este o solicitare către sectorul educaţiei de a regândi paradigma educaţională și este o oportunitate pentru noi, deoarece această a patra revoluţie tehnologică începe și presupune că ar trebui să ne gândim cum ar trebui să arate educaţia modernă.

Conceptul propus pentru dezvoltarea și alinierea standardelor la cele europene de prestigiu este construit în jurul paradigmei transformaţionale EDUCAŢIE 4.0, concept construit în jurul celor 4 Facultăţi din cadrul Universităţii, adaptat la tendinţele din medicina modernă și anume sistemul Medicină 4.0. Aceste schimbări de paradigmă se vor evidenţia, din perspectiva ariilor de aplicabilitate, sub forma a 4 PILONI de dezvoltare a Universităţii, atât din punct de vedere al sistemului educaţional și de cercetare, cât și ca infrastructură și management.

În pofida faptului că există o îmbunătăţire, ponderea absolvenţilor de studii superioare rămâne una dintre cele mai scăzute din UE și este dificil să se înregistreze creșteri semnificative pe termen mediu și lung. Calitatea și relevanţa pe piaţa muncii a învăţământului superior se confruntă în continuare cu provocări. Unele măsuri vizează abordarea calităţii și a relevanţei pieţei forţei de muncă. Relevanţa educaţiei și formării profesionale pentru piaţa muncii rămâne o provocare, însă noile iniţiative vizează îmbunătăţirea situaţiei.

Conceptul educaţional medical pe care îl propun contribuie la dezvoltarea și adaptarea metodelor și programelor de studiu în conformitate cu trendurile existente la nivel internaţional. Necesitatea dezvoltării sistemului educaţional la nivel universitar implică și o serie de influenţe asupra celor 4 arii de activitate universitară de bază, piloni ai activităţii educaţionale:

Câteva exemple de instrumente informaţionale digitale ce pot influenţa procesul educaţional atât ca suport pentru cadrele didactice, cât și ca grad de retenţie a informaţiei și satisfacţie a învăţării sunt:

 • IA – Algoritmele bazate pe Inteligenţă Artificială pot susţine sistemul educaţional.
 • Gamification – Educaţie competiţională și recompense pe măsură.
 • Recenzii online – Obţinerea permanentă a recenziilor contribuie la îmbunătăţirea sistemului organizaţional.
 • Q&A – Platformă online deschisă permanent, accesibilă pentru întrebări și răspunsuri chiar și din exterior.
 • Crowdfunding – Platformă de prezentare idei și inovaţii cu scopul obţinerii de finanţare.
 • i-Human & VR – Realitatea virtuală și pacienţii virtuali facilitează procesul educaţional.

UMF - VIZIUNE, MISIUNE, CONCEPT NOU

Noua perspectivă și abordare managerială, pe care mi-o propun împreună cu echipa mea, modifică viziunea întregului sistem și re-centrează întreaga activitate didactică și organizatorică pe STUDENT, principalul beneficiar al sistemului și singurul indicator obiectiv de măsurare a performanţei educaţionale. Implicarea pragmatică și implementarea unor măsuri concrete de transformare a sistemului educaţional medical într-un sistem integrat, complex, multidisciplinar aplicabil va contribui la recunoașterea vizibilă și certificarea la nivel naţional și internaţional a Universităţii ca instituţie modernă, adaptată necesităţilor actuale de pe piaţă și ca institut știinţific de cercetare avansată.

Noua perspectivă implică un act managerial bazat pe concepte precum antreprenoriat și inovare, strategii abordate cu succes în Universităţile de prestigiu internaţional și aplicate cu rezultate notabile în rândul studenţilor. O universitate antreprenorială este capabilă să răspundă şi să se adapteze prompt şi eficient la schimbările rapide ale mediului economico- social şi, în acelaşi timp, să îl şi transforme. Acest obiectiv setat este fundamentat pe necesitatea racordării învăţământului superior românesc la societatea bazată pe cunoaştere şi la spaţiul european al educaţiei şi cercetării, în care Universitatea, ca instituţie, deţine un rol major. Conceptul de universitate antreprenorială se bazează pe calitate şi competitivitate, și în corelare cu o cultură fundamentată pe stimularea creativităţii și inovării, pot conduce la programe moderne de cercetare, recunoscute la nivel internaţional ca fiind performante.

Totodată, o universitate axată pe o viziune antreprenorială oferă un sistem educaţional integrat și programe postuniversitare de specializare sau reconversie profesională în concordanţă cu cerinţele și nevoile reale ale pieţei. În această direcţie voi iniţia și extinde colaborările cu marile centre și companii medicale și farmaceutice, cu scopul adaptării, diversificării și extinderii programelor de studiu și de practică, în favoarea studenţilor.

Noua viziune de evoluţie și dezvoltare UMF vizează implementarea unor acţiuni de investiţie în dotarea și tehnologizarea segmentului didactic și de cercetare, facilitarea suportului tehnologic cadrelor didactice, facilitarea accesului la informaţii studenţilor, stimularea gândirii inovative și competiţionale, precum și promovarea rezultatelor obţinute. Creșterea vizibilităţii Universităţii și recunoașterea acesteia ca fiind o instituţie de prestigiu va deschide noi orizonturi prin dezvoltarea de parteneriate, noi domenii de studiu, finanţări pentru activitatea de cercetare și bineînţeles, creșterea numărului de studenţi, atrași de oferta educaţională completă.

Noua misiune universitară implică abordarea activităţii întregului sistem educaţional medical (didactic, cercetare, medical, studenţesc) prin integrarea unor indicatori de performanţă relevanţi, cuantificabili prin prisma potenţialului de dezvoltare existent. Indicatorii de performanţă sunt stabiliţi prin raportare la pilonii definiţi de cele 4 facultăţi, sisteme organizatorice și trenduri, individualizaţi conform necesităţilor și cerinţelor impuse de domeniu, studenţi și piaţă:

IMAGINE ACADEMICĂ

Misiunea activităţii de marketing este de promovare a competenţelor, a rezultatelor și a potenţialului Universităţii „Grigore T. Popa”, vizând publicul intern (studenţi, absolvenţi, angajaţi ai facultăţilor și departamentelor etc.) și publicul extern (potenţiali studenţi, părinţi, comunitatea locală și regională, naţională și internaţională.

Principalul scop al acestor activităţi este de a promova Universitatea. Acest obiectiv este îndeplinit prin creşterea gradului de conştientizare a misiunii asumate de Universitatea Grigore T. Popa din Iaşi, prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive.

Promovarea Universităţii a devenit pentru mine și echipa mea un obiectiv cu o importanţă majoră și un mecanism complex necesar în procesul evolutiv al instituţiei. Se vor utiliza canalele și metodele potrivite publicului ţintă, atât intern cât și extern, prin intermediul:

 • publicaţiilor despre universitate (broșuri de prezentare, raport anual, broșuri cuprinzând oferta academică)
 • relaţiilor cu mass-media (conferinţe de presă, comunicate de presă, facilitarea de interviuri)
 • publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de Universitate
 • site-ului www.umfiasi.ro (actualizarea permanentă a informaţiilor conţinute şi dezvoltarea strategică a site-ului)
 • mijloacelor alternative de informare online – bloguri, reţele sociale etc.
 • participării la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul educaţiei și în domeniul medical, tehnologic
 • activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de entităţi ale Universităţii (facultăţi şi departamente)
 • campaniilor de promovare (mediatizarea ofertei academice, mediatizarea rezultatelor cercetării etc.)
 • evenimentelor organizate de Universitate (conferinţe, simpozioane, festivităţi, ceremonii)
 • definirii standardelor vizuale – asigurând coerenţa în toate materialele de prezentare şi recunoaşterea brandului Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi

Promovarea potenţialului universitar, precum și a rezultatelor obţinute va contribui substanţial în dezvoltarea de oportunităţi colaborative, în principal în zona de cercetare. Dezvoltarea unei imagini puternice a universităţii și lansarea acesteia la nivel extern, internaţional, va furniza recunoaștere și cerere din rândul studenţilor.

De asemenea, voi continua programul CARAVANA PROFILAXIEI, principalii promotori ai acestui program fiind STUDENŢII. Programul se desfășoară de 11 ediţii, de mai mult de 10 ani, fiind acordate consultanţii stomatologice și produse de igienă orală gratuite pentru mai mult de 45.000 de ieșeni.

ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

Strategia pe care o propun urmărește orientarea spre creșterea competitivităţii Universităţii Grigore T. Popa atât la nivel naţional, cât și pe plan internaţional prin abordarea tuturor ariilor de activitate și sisteme componente, precum: calitatea ofertei și a rezultatelor activităţii, un management performant, o politică financiară adecvată utilizării raţionale a resurselor și de atragere de noi resurse, întărirea dimensiunii internaţionale a activităţii, încurajarea unei atitudini responsabile a întregului personal.

Strategia privind managementul calităţii reflectă procesul de evaluare sistematică și îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului universitar, definirea direcţiilor de acţiune pe termen lung, a obiectivelor măsurabile precum și dezvoltarea de strategii și alocare de resurse adecvate: un învăţământ universitar de calitate poate fi realizat numai printr-un mediu ce promovează excelenţa, în care toate părţile implicate își asumă responsabilitatea pentru calitatea contribuţiei lor la îndeplinirea misiunii acestuia, misiune setată prin raportare la tendinţele mediului extern și la necesităţile identificate.

În Universitate se vor desfășura programe care vor avea la bază principii ce guvernează un sistem performant de management al calităţii:

 • Abordarea sistemului calităţii ca proces managerial
 • Definirea clară, cuantificabilă și documentată a obiectivelor de performanţă
 • Asigurarea și îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei, instruirii profesionale și practice și cercetarea inovativă
 • Existenţa unei preocupări continue și active pentru dezvoltarea unei culturi instituţionale și a calităţii la toate nivelurile și compartimentele
 • Implicarea tuturor membrilor comunităţii academice în crearea unui mediu pentru cultura calităţii (management participativ)
 • Învăţământ centrat pe student ca purtător al cunoștinţelor de care are nevoie societatea
 • Promovarea valorii și încurajarea performanţei în toate domeniile de activitate pentru atragerea și menţinerea resurselor umane cu înaltă calificare
 • Transparenţa informaţiilor și asigurarea transferului acestora la toate nivelurile universităţii
 • Alinierea la priorităţile de calitate și practicile avansate în domeniul învăţământului superior din aria europeană și din spaţiul internaţional
 • Urmărirea în mod activ a procesului de îmbunătăţire continuă.

Principiile îmbunătăţirii continue practicate la nivel universitar vor determina creșterea eficienţei și eficacităţii activităţilor didactice și administrative, reducerea costurilor de exploatare, creșterea gradului de folosire a infrastructurii actuale, creșterea motivaţiei personalului și implicit a studenţilor.

Dezvoltarea intensivă și inovarea în cercetare, împreună cu acţiuni permanente de promovare a rezultatelor universitare vor facilita accesul la relaţii parteneriale stabile și deschidere către fonduri de investiţii, precum și o serie de alte beneficii:

 • RECUNOAȘTERE - Creșterea vizibilităţii pe piaţa europeană și stimularea alegerii UMF Iași din partea potenţialilor studenţi la nivel naţional și european.
 • SPRIJIN - Facilitarea actului educaţional, managerial și de comunicare prin utilizarea instrumentelor digitale și a canalelor online.
 • NOI ARII DE CERCETARE -Integrarea multidisciplinară și dezvoltarea parteneriatelor contribuie la identificarea și elaborarea unor noi domenii de studiu și cercetare.
 • FINANȚĂRI - Dezvoltarea unui mediu al gândirii inovative determină elaborarea de proiecte cu șanse mari de finanţare externă, pentru punerea în practică.

Propunerea făcută vizează îndeplinirea tuturor acţiunilor prezentate, acţiuni ale căror rezultate să se traducă în bunăstarea Universităţii și implicit, a tuturor celor implicaţi activ în obţinerea rezultatelor dorite.