CE PROPUN

PILONUL 1: CADRE DIDACTICE

Sunt profesor universitar de peste 17 ani și știu foarte bine cum ar trebui și cum ar putea cu adevărat un Rector să își ajute colegii, profesorii.

Un Rector fără un corp profesoral care să fie ajutat și stimulat să progreseze și să pună în practică ideile și planul de acţiune este un Rector fals, un Rector existent doar pentru poze și interviuri.

Planul meu și al echipei mele este ca UMF să se mândrească de acum înainte cu profesorii săi, nu cu Rectorul.

Rezultatele profesorilor definesc calitatea educaţională. Candidez pentru că, împreună cu echipa mea, avem un plan concret pentru ca UMF să se dezvolte firesc, într-o relaţie de parteneriat între Rector și Profesori.

Într-o organizaţie educaţională, promovarea noului, ca o condiţie esenţială a succesului în activitatea didactică, trebuie să fie o preocupare permanentă atât a managerului instituţiei, cât și a cadrelor didactice. Din aceste motive, comunicarea eficientă permite stabilirea unor obiective clare în vederea implementării schimbărilor, se motiveaza necesitatea schimbării, ceea ce va aduce beneficii pentru toate părţile implicate. În acest sens, voi fi un model pentru cadrele didactice, cu o atitudine deschisă faţă de schimbare.

Tot în vederea acceptării și adoptării schimbărilor educaţionale, este indicată implicarea cadrelor didactice în analiza necesităţii schimbării, în luarea deciziilor, în promovarea schimbărilor educaţionale survenite.

În educaţie, schimbările trebuie să reprezinte un “modus operandi” sincronizat cu evoluţia tehnologică, cu cele mai noi rezultate din domeniul R&D şi cu tehnicile şi procedurile medicale prezentate în cadrul celor mai prestigioase evenimente. Frica de schimbare trebuie remodelată într-o voluptoasă plăcere. Schimbarea este, în orice situaţie, esenţa evoluţiei!

Ceea ce vă propun este o schimbare, dar în esenţă este EVOLUŢIE!

Dezvoltarea organizaţionala este o strategie pe care o voi aplica cu interes, strategie în care se utilizează metode precum ”learning-organization” şi ”staff development”.

O organizaţie care învaţă continuu, pentru a-i învăţa pe alţii!

Îmbunătăţirea continuă asigură trecerea de la o Universitate/organizaţie închisă la o Universitate/organizaţie deschisă care își asumă rolul, responsabilităţile și răspunderea actului educaţional, dar mai ales al rezultatului pe care aceasta îl produce, adică un cadru medical bine pregătit pentru piaţa muncii.

În vederea acceptării şi promovării schimbărilor educaţionale cred în contribuţia parteneriatelor între persoane şi instituţii, care oferă prilejul unor schimburi de experienţă ce generează noi perspective de dezvoltare. Foarte importantă este şi o politică universitară pozitivă care construieşte conexiuni productive între partenerii educaţionali. Schimbul de experienţă are menirea de a ajuta organizaţiile să-şi îmbunătăţească activitatea instructiv- educativă.

Parteneriatul educaţional este o relaţie de cooperare, colaborare, comunicare între universităţi, între universităţi şi alte instituţii, în vederea optimizării rezultatelor educaţiei. Prin intermediul parteneriatelor educaţionale, pătrund în organizaţie informaţii despre noile tehnologii, despre mijloace de învăţare moderne.

Pentru a realiza un învăţământ performant se pune accentul pe creativitate şi inovare, cu următoarele obiective: sprijinirea tuturor formelor de creativitate, promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţi şi inovaţiei, încurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi, sensibilizarea liniei publice pentru a percepe inovaţia ca modalitate de promovare a dezvoltării durabile.

Învăţământul şi formarea profesională de înaltă calitate contribuie la favorizarea inovării în vederea schimbării modului de gândire al cadrelor didactice, a stilului de lucru, în general.

Misiunea de bază a Universităţii de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași este reprezentată de formarea de specialiști și promovarea educaţiei participative, centrate în jurul obiectivului de aliniere la standardele europene în toate secţiunile planului strategic.

Activitatea didactică, conform Legii Educaţiei Naţionale, urmărește promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive și acţionale, cunoștinţe fundamentale, competenţe și abilităţi de utilizare directă, atât în profesie, cât și în societate. Astfel, voi întocmi un program riguros ce va implica desfășurarea unor acţiuni precum:

 • Orientarea spre excelenţa predării și asigurarea calităţii la cele mai înalte standarde, prin acţiuni concrete care vizează formele de organizare a procesului didactic, extinderea ofertei academice a Universităţii, precum și selecţia, pregătirea și motivarea cadrelor didactice.
 • Alinierea europeană și prin elaborarea de curricule universitare compatibile cu cele agreate de toate organismele internaţionale
 • Elaborarea de ghiduri de practică pentru toate disciplinele medicale, conform normativelor stabilite de Ministerul Sănătăţii
 • Creșterea numărului de publicaţii periodice editate sub egida Universităţii, extinderea sistemului de publicare a acestora în format electronic și efectuarea demersurilor pentru includerea lor în baze de date internaţionale.
 • Încurajarea doctoratelor în co-tutela cu universităţi de prestigiu din străinătate
 • Organizarea unor conferinţe internaţionale de prestigiu.
 • Condiţii optime de pregătire a studenţilor: dotări de ultimă oră pentru fiecare disciplină în universitate, cât și în spitalele clinice universitare - automatizarea, digitalizarea și robotizarea. Îmbunătăţirea sistemului de pregătire pentru studenţii străini prin traducerea în timp real a cursului și folosirea tehnologiilor de realitate augmentată în predare.
 • Desfiinţarea conceptului de audienţe și implementarea contactului liber prin construirea unor comuniuni electronice sau contact direct.

Implementarea proiectelor cu fonduri europene a permis de asemenea realizarea unor instrumente IT utile în asistarea procesului didactic propunând extinderea numărului de platforme e-learning adaptate și centrate pe fiecare facultate în parte, respectiv pe universitate în ansamblul ei. Recunoașterea acestora este determinată de nivelul de implicare în activitatea de promovare academică, fiind necesare activităţi precum:

 • Dezvoltarea şi menţinerea parteneriatelor cu mediul economico-social şi cu mass-media precum și implicarea mai activă a Universităţii în activităţile autorităţilor locale, pentru promovarea imaginii şi pentru sprijinul cadrelor didactice şi al studenţilor;
 • Susţinerea şi implicarea comunităţii Alumni, care să ofere contacte şi resurse (inclusiv financiare) pentru dezvoltarea diferitelor programe şi proiecte din cadrul Universităţii;
 • Desfăşurarea de activităţi de promovare pe lângă diverse organisme din sfera învăţământului superior prin care să se urmărească interesele Universităţii, cadrelor didactice şi ale studenţilor (recunoaşterea calificărilor la nivel european, corelarea domeniilor de specializare pe toate ciclurile de învăţământ, corelarea competenţelor comisiilor de evaluare cu ariile tematice şi domeniile prioritare);

PROIECTE

INFRASTRUCTURĂ IT. Voi întocmi și implementa proiecte de infrastructură IT și dotări, necesare ca suport în activităţile didactice. Astfel, procesul predării teoretice va fi simplificat ca procedeu și va beneficia de suport tehnic adecvat, cu scopul eliminării activităţilor fără plus valoare și a timpilor necesari pregătirii metodologiilor de predare.

PROGRAMA DE STUDIU. Un proiect complex implementat va viza reorganizarea programei de studiu, cu scopul calibrării materiilor predate cu necesitatea efectivă de studiu, precum și cu scopul detensionării programului profesorilor în vederea dezvoltării activităţii de cercetare.

IMPLICARE. Programele noi de studiu vor implica și stimula nivelul de implicare al studenţilor la cursuri/laboratoare, utilizând noţiuni de tip cazuistică și strategii gamification.

PILONUL 2: MEDICI

Sunt decan, sunt profesor în cadrul UMF, dar sunt în același timp, de 23 de ani, medic. Știu foarte bine cum ar trebui și cum ar putea cu adevărat un Rector să îi ajute pe colegii săi medici universitari.

Un medic universitar care își face datoria zi de zi, dar fără a ști care este rolul său real în dezvoltarea UMF, este un coleg care nu poate fi eficient 100% pentru învăţământul medical ieșean.

Planul nostru, al meu și al echipei mele, este de a-i implica real pe colegii noștri medici universitari în deciziile care ţin de dezvoltarea UMF.

Candidez pentru că, împreună cu echipa mea, avem un plan concret pentru ca UMF să se dezvolte firesc, într-o relaţie de parteneriat între Rector și Medicii Universitari ai UMF.

Gândirea axată pe procese contribuie la organizarea eficientă a activităţilor la nivel universitar, astfel încât atât activitatea didactică, cât și cea de cercetare, va fi realizată doar din perspectiva plus-valorii generate, pentru studenţi și pentru instituţie. Totodată, segmentul administrativ va funcţiona mai rapid și va furniza rezultate sigure și eficiente.

Managementul de proces medical, prin gândirea inovativă dezvoltă INOVAREA DE PROCES și CERCETAREA INOVATIVĂ DIGITALĂ. În vederea optimizării proceselor educaţionale, precum și a celor de procese medicale, sunt necesare proiecte de dezvoltarea a unor noi centre de imagistică și de realitate virtuală augmentată, specific fiecărei facultăţi/ departament în parte, respectiv pe universitate. Aceste dotări, plasate într-un cadru dedicat învăţării practice, va genera un mecanism de studiu calitativ, iar studenţii vor putea susţine performanţa educaţională prin practică medicală și comunicare permanentă.

Totodată, la nivel extern, dezvoltarea și menţinerea parteneriatelor cu mediul economico- social şi cu mass-media precum și implicarea mai activă a Universităţii în activităţile autorităţilor locale, pentru promovarea imaginii şi pentru sprijinul cadrelor didactice şi al studenţilor, pot genera canale de dezvoltare și de promovare a activităţilor didactice și medicale, îndeosebi pentru fiecare parte implicată.

PROIECTE

ÎNVĂŢARE PRACTICĂ. Voi promova şi susţine modelarea unui mediu care să pună accent pe învăţarea practică: 30% Teorie – 70% hands-on

SPITAL SIMULATOR. Principalul proiect va viza implementarea și finalizarea cu succes a unui SPITAL SIMULATOR, locaţie în care studenţii pot practica și aplica cunoștinţe manual înainte de practica efectivă realizată în spital. Astfel, va creștere eficienţa predării și vor scădea semnificativ erorile de lucru.

MANAGEMENTUL PROCESELOR MEDICALE. La nivel practic, se vor introduce în curriculele de studiu și materii ce vizează managementul proceselor medicale, cu scopul învăţării eficiente a practicilor și a procedurilor interne spitalicești.

PILONUL 3: CERCETĂTORI

Sunt decan de peste 15 ani și știu foarte bine ce poate și ce nu poate face cu adevărat un decan pentru facultatea sa.

Îmi este foarte clar, din experienţa mea de decan implicat în activitatea de cercetare, cum ar trebui și cum ar putea cu adevărat un Rector implicat să îi ajute pe colegii săi, în activitatea de cercetare.

Candidez pentru ca cercetătorii din UMF să vadă un adevărat susţinător și un promotor al rezultatelor în Rector. Rectorul UMF trebuie să aibă în atenţie permanentă aria de cercetare –dezvoltare, de la cele 4 facultăţi, altfel întreaga Universitate va fi lipsită de perspective și o viziune inovativă integrată.

Candidez pentru funcţia de Rector deoarece împreună cu echipa mea, avem un PLAN concret pentru ca UMF să se dezvolte într-o manieră firească, în calitate de producător de noutate știinţifică, fundamentală și aplicativă.

Activitatea de cercetare știinţifică constituie o componentă de bază a misiunii Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, prevăzută în planul strategic și în Carta Universităţii, se bazează pe promovarea cercetării multidisciplinare, a inovării și pe priorităţile noilor tehnologii, iar managementul instituţional are ca instrument puternic de control al calităţii acesteia evaluarea anuală a performanţelor, monitorizarea permanentă a gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite, analiza și planificarea anuală a indicatorilor.

Cu scopul dezvoltării programelor de studiu practic și cercetare medicală, voi întâmpina cerinţele și nevoile personalului academic și voi acţiona prin:

 • Implementarea unor teme de cercetare clare, la nivelul tuturor disciplinelor, cu aplicabilitate directă în practica medicală și producţie; în acest sens se vor identifica și asigura colaborări reale, cu companii farmaceutice și din industria medicală.
 • Antrenarea studenţilor, doctoranzilor și a asistenţilor de cercetare în proiectele de cercetare aflate în derulare în Universitate; implementarea de proiecte clare pentru colaborarea cu aceștia și cu aplicabilitate practică, directă.
 • Extinderea numărului de proiecte cu finanţare europeană pentru formare profesională și îmbunătăţirea bazei materiale a Universităţii.
 • Continuarea proiectelor existente și monitorizarea lor atentă în perioada de sustenabilitate.
 • Crearea și dezvoltarea unui număr mai mare de centre de excelenţă, Institute de Cercetare și centre de simulare concentrate pe fiecare specialitate în parte
 • Organizarea unor grupuri grupuri/workshop-uri ţintite pe cercetare fundamentală și clinică care să stimuleze participarea atât în rândurile cadrelor didactice tinere cât și a studenţilor, precum și crearea unor publicaţii utile evoluţiei lor.

Competitivitatea este în mare măsură asigurată de o bună vizibilitate atât pe piaţa muncii, cât şi în rândul organizaţiilor similare pe plan naţional şi internaţional. În acest sens, este absolut necesară iniţierea unei campanii de imagine a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi a unui brand al Universităţii care să reflecte adevăratul ei potenţial ştiinţific şi inovator. Universitatea va fi făcută cunoscută prin criterii de valoare adaugată incontestabile, criterii precum potenţialul inovator și competenteţele de studiu.

Exprimarea vizibilă a potenţialului în cercetarea medicală va avea ca rezultat menţinerea și dezvoltarea parteneriatelor internaţionale de cercetare, colaborare şi mobilitate.

În final, prin colaborarea dintre diferite centre de cercetare știinţifică, instituţii guvernamentale și alti parteneri din industrie ar putea fi cheia spre descoperirea următoarei generaţii de soluţii de rezolvare a unor deficienţe medicale importante.

PROIECTE

INFRASTRUCTURA. Vor fi iniţiate și implementate proiecte de infrastructură și dotări laboratoare, în vederea completării unui ansamblu dedicat studiului practic. Totodată, vor fi investiţii în dezvoltarea unei baze de lucru și imprimerie 3D, unde pot fi create atât materiale necesare în activitatea de cercetare, cât și materiale utilizate în educaţia practică, în stadiul de simulare.

BURSE DE CERCETARE. Vor fi acordate burse de cercetare, ce vor stimula atât implicarea cadrelor academice, cât și generarea de idei și implicare din partea studenţilor.

DIGITALIZARE. Se vor aplica măsuri de creștere a nivelului de digitalizare și de creare și dezvoltare a bazelor de date complexe, integrate, cu scopul facilitării activităţii de cercetare.

PROMOVARE. Se vor aplica măsuri intensive de promovare a rezultatelor cercetării cu scopul creșterii vizibilităţii universitare.

PILONUL 4: STUDENȚI

Dar înainte de a fi decan, profesor și medic, am fost și eu studentă. Din 1998 am lucrat cu studenţii, i-am îndrumat în realizarea lucrărilor, iar generaţii întregi de medici au trecut prin faţa catedrei.

Știu foarte bine cum ar trebui și cum ar putea cu adevărat un Rector să îi ajute pe colegii săi studenţi.

Și eu chiar insist să îi numesc pe studenţii noștri „colegi”. Pentru că și ei, ca și noi, profesorii sau medicii, scriu cartea de vizită a Universităţii noastre. Planul nostru, al meu și al echipei mele, este de a-i implica real pe colegii noștri studenţi în deciziile care ţin de viitorul UMF.

Și știu foarte bine, din discuţiile cu ei, că cei mai mulţi dintre studenţii noștri - indiferent că sunt români sau din străinătate - își doresc ca UMF Iași să devină un generator de calitate, nu un fenomen de cantitate. Universităţi de Medicină sunt peste tot în lumea aceasta, dar Universităţi de Medicină de calitate sunt doar câteva.

Candidez pentru că, împreuna cu echipa mea, avem un plan concret pentru ca UMF să devină un furnizor de studenţi de calitate, nu o “fabrică ce produce piese de serie pe bandă rulantă”. Iar noi spre aceasta trebuie să tindem dacă vrem ca UMF să aibă un viitor.

Studenţii reprezintă principala preocupare a Universităţii, fiind în egală măsură obiectul muncii, principalii beneficiari, dar și forma cea mai obiectivă de măsurare a rezultatelor activităţii. Obiectivul principal al Universităţii trebuie să fie, în primul rând, asigurarea celor mai bune condiţii de învăţare pentru studenţi şi, ceea ce este esenţial, asigurarea unei atmosfere de înaltă ţinută academică de parteneriat, de colaborare, astfel încât Universitatea să-şi atingă scopul de formare a profesioniștilor, dar și al caracterelor.

Proiectele ce vor fi implementate cu întăietate vizează introducerea programelor și echipamentelor de simulare, realitate augmentată și realitate virtuală la nivelul tuturor disciplinelor, atât prin accesarea de fonduri europene cât și a altor resurse. Această abordare didactică este cea mai modernă și intens promovată pe plan internaţional și reprezintă o etapă preliminară indispensabilă în formarea viitorului medic, care poate deprinde abilităţi de bază fără a interacţiona cu pacienţi reali. Totodată, este necesară asigurarea unui sistem de acces permanent pentru performanţa tuturor cadrelor didactice, cu scopul urmăririi performanţelor educaţionale și în setarea indicatorilor de urmărit.

Pentru crearea unui mediu dedicat învăţării performante, se vor face investiţii în modernizarea infrastructurii educaţionale, a echipamentelor și spaţiilor în care se desfășoară activitatea didactică, atât la nivel teoretic (amfiteatre, săli de seminarii) cât și la nivel practic (laboratoare, clinici).

În acest context, propun următoarele măsuri concrete pentru stimularea și atragerea studenţilor în Universitatea noastră:

 • Centrarea învăţământului pe student;
 • Modernizarea procesului educaţional prin utilizarea soluţiilor IT şi sporirea caracterului practic şi aplicativ al disciplinelor pentru dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor şi pentru o motivare mai bună a acestora; stimularea continuării studiilor prin masterat şi doctorat;
 • Atragerea unui număr tot mai mare de studenţi străini la studii în universitatea noastră;
 • Antrenarea studenţilor, pe bază de voluntariat, în procesul didactic (tutoriat), administrativ şi de cercetare;
 •  Antrenarea studenţilor, pe bază de voluntariat, în activităţi practice, pentru formarea abilităţilor profesionale;
 • Continuarea programelor de tip MEDCAREER/MEDVISE pentru consiliere profesională şi pregătire pentru carieră;
 • Instituirea unui sistem viabil de consiliere profesională a studenţilor pe întreaga durată a studiilor, astfel încât relaţiile de comunicare create în primul an să fie funcţionale;
 • Facilitarea participării studenţilor la activităţi externe, naţionale şi internaţionale, prin stimularea schimburilor de experienţă;
 • Diversificarea vieţii asociative (prin stimularea tuturor asociatiilor studentesti din cele 4 facultati), cu accent pe activităţi culturale şi sportive; îmbunătăţirea colaborărilor asociaţiilor studenţeşti cu asociaţii similare din străinătate;
 • Realizarea de proiecte multidisciplinare între cele 4 facultăţi pentru a facilita interdisciplinaritatea și tratarea holistică a cazuisticii medicale;
 • Sprijinirea, ca atitudine de principiu, a iniţiativelor studenţeşti, de grup sau individuale;
 • Realizarea unui campus studenţesc.
 • Dezvoltarea spaţiilor de predare (sau reducerea numărului de studenţi), fapt ce va stimula calitatea învăţământului, campus universitar și mărirea cantinei studenţești, spaţiu ce poate fi folosit și pentru alte evenimente din cadrul Universităţii.

PROIECTE

SPITAL SIMULATOR. Se va realiza implementarea și finalizarea cu succes a proiectului de spital simulator, bază de lucru practic dedicată studenţilor, ansamblu ce se comportă asemănător unui centru medical complet. Astfel, studenţii au posibilitatea de practică intensivă înainte de contactul direct cu activităţile spitalicești, având ca beneficiu principal studiul intensiv și gradul de minimizare a posibilelor erori.

BIBLIOTECĂ VIRTUALĂ. Se va implementa un sistem electronic denumit bibliotecă virtuală, cu posibilitate de accesare de pe mai multe dispozitive și locaţii diferite, cu o bază de studiu adaptată cerinţelor și de actualitate.

COMUNICARE PERMANENTĂ. Se va contura un sistem deschis de comunicare permanentă cu cadrele didactice și personalul administrativ, zona fiind dedicată obţinerii de informaţii, lansării de sugestii și feedback permanent.

PROGRAM COMPLET DE EDUCAŢIE. Proiectul de reorganizare a curriculei de studiu va avea în vedere, în beneficiul educaţiei complete a studenţilor, înglobarea disciplinelor medicale cu scopul dezvoltării unei mentalităţi multidisciplinare și a unui program de educaţie complet.